Stichtingsplan 2017-2018

Inleiding

De stichting Bright Foundation is ontstaan als een initiatief van de directie en enkele werknemers van Bright Society B.V. te Eindhoven (hierna genoemd als Bright Society). De initiatiefnemers realiseren zich dat hun positie in de samenleving en op de arbeidsmarkt niet vanzelfsprekend is, en dat ze de mogelijkheid hebben om deze in te zetten ten behoeve van de maatschappij. Dit Stichtingsplan beschrijft het doel dat de Bright Foundation zich stelt, en met welke middelen zij dit probeert te bereiken. Dit Stichtingsplan is een aanvulling op de statuten.

Kernprincipes en doelstellingen

Visie: De Bright Foundation is een startblok voor projecten, geïnitieerd en gedragen door werknemers van Bright Society, die zowel een bron van ervaring vormen alsook een significante bijdrage leveren aan een betere maatschappij.

Missie: De werknemers van Bright Society volgen een talentontwikkelingstraject waarbij elk gecoached en uitgedaagd wordt om zich persoonlijk en maatschappelijk te ontwikkelen. De uitgevoerde projecten beogen een algemeen nut. De Bright Foundation verenigt op deze wijze een betere samenleving met persoonlijke ontwikkeling.

Realisatie van de Missie: Een project start met het goedkeuren van een projectvoorstel door het bestuur, waarbij de Foundation helpt bij het vormen van het voorstel. Indien het project past bij de doelstellingen van de Foundation zal deze worden gestart en zal de Foundation het project steunen met financiële middelen en de kracht van de aanwezige expertise binnen het netwerk van Bright Society.

Afwezigheid winstoogmerk

Stichting Bright Foundation heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit de feitelijke werkzaamheden. Dit blijkt uit het feit van de stichting de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstellingen.

Beleid

Te verrichten werkzaamheden
Het beleid van 2017-2018 bestaat uit de volgende kernpunten:

1. Opstarten van de stichting
Dit punt omvat alle werkzaamheden benodigd voor het volledig optuigen van de stichting ter ondersteuning van de kernprincipes. Het bestuur streeft naar realisatie van de volgende zaken in de periode 2017-2018:

a. Uitbreiding van de bestuursfuncties met een projectenmanager
De projectenmanager is het directe aanspreekpunt voor projectleiders en ondersteunt de projecten door het bieden van hulp en het bewaken van de uitvoering

b. Instellen van een Raad van Toezicht
Een Raad van Toezicht is nodig voor bewaking van het beleid. Tevens is een Raad van Toezicht nodig voor realisatie van het vorige punt.

c. Verkrijgen en behouden van ANBI-status
Zoals gedefinieerd in de statuten.

d. Verkrijgen van donaties voor de volgende beleidsperiode
Het bestuur streeft naar het aangaan van tenminste een jaarlijkse
donatieovereenkomst.

2. Uitvoeren van projecten

In de periode 2017-2018 streeft het bestuur naar:
a. Starten van vier projecten
Het uitvoeren van projecten waarin bijgedragen wordt aan een betere
maatschappij is een van de kernprincipes van de stichting.

b. Creatie van een projectplanner
De projectplanner is een document dat helpt bij opstellen van een
projectvoorstel. Het geeft richtlijnen met betrekking tot doelen, tijdsframe en planning, verwachte uitgaven en verwachte baten voor de maatschappij.

c. Verhoging van projectdeelname
Op dit moment is een klein deel van de werknemers van Bright Society
betrokken bij het opstarten en ondersteunen van projecten. Het gaat
momenteel om ca. 10 personen. Het streven is om deze periode tenminste 20 werknemers betrokken te krijgen bij stichtingsactiviteiten zoals projecten en het uitvoeren van bestuursfuncties.

Projecten

Projecten worden bedacht, voorgesteld en uitgevoerd door werknemers van Bright Society. Indien het voorgestelde project voldoet aan de voorwaarden en is goedgekeurd door het bestuur van de stichting kan het project uitgevoerd worden. Hierbij zijn de volgende punten van belang.

1. Of een projectvoorstel voldoet aan de voorwaarden wordt naar inzicht van het bestuur besloten. Het bestuur en zijn besluiten zijn onafhankelijk van Bright Society.

2. De voorwaarden voor projecten zijn:
a) Het project past binnen de kernprincipes van de stichting. De werkzaamheden binnen een project moeten een bijdrage leveren aan een betere maatschappij. Deze definitie is breed opgezet. Tevens moet een project een leerervaring opleveren voor de projectuitvoerders. Hierbij kan men denken aan:

• Het verzorgen van een dagje uit voor kinderen uit armlastige families, zodat ze de dagelijkse zorgen / problemen even vergeten.
• Het helpen bij het vinden van een baan voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
• Een briefuitwisselingsprogramma voor basisschoolkinderen tussen verschillende landen. Dit levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het wereldbeeld van de kinderen.

b) De beoogde doelen (hoe draagt een project bij aan een betere maatschappij) moeten duidelijk beschreven zijn. Tevens moeten de doelen meetbaar zijn om de effectiviteit van een project vast te stellen.

c) De kosten moeten redelijk zijn en geheel ten goede komen aan uitvoering van het project. Dit wordt per projectvoorstel op basis van een begroting vastgesteld en tijdens projectuitvoering gecontroleerd door het bestuur. Projectuitvoerders ontvangen geen salaris of vergoeding voor hun verdiensten, met uitzondering van een vergoeding van gemaakte kosten binnen uitvoering van het project. Uiteraard moeten de totale kosten van alle projecten binnen de jaarbegroting van de stichting passen.

Werving en beheer van gelden

De stichting streeft in 2017-2018 naar een neutrale balans waarbij, na aftrek van de vaste lasten, alle beschikbare gelden aan projecten en kosten relateert aan opstarten van de stichting worden aangewend. Dit betekent dat er wordt gestreefd naar geen opbouw van eigen vermogen. Zie voor meer details het financieel overzicht 2017-2018.

Bestuur

Het bestuur van stichting Bright Foundation bestaat uit:
• voorzitter: Jorick van ’t Oever;
• penningmeester: Renate Boekhoven;
• secretaris: Martijn Schaafsma;
• projectenmanager: Jeire Steinbuch.

Bestedingsbeleid

De bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd, zoals blijkt uit de statuten en inschrijven bij het KvK. Op grond van artikel 6 van de statuten van de stichting en haar feitelijke werkzaamheden heeft geen enkel rechtspersoon doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Zodoende kan geen rechtspersoon beschikken over het vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen.

Overige zaken

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur, de raad van toezicht en projectteams ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, conform artikel 3 van de statuten. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de functie binnen de stichting, worden vergoed, mits niet bovenmatig. De stichting heeft geen personeel in dienst. 

Administratieve organisatie

De administratie van de stichting, zoals uitvoeren van betalingen, wordt gevoerd door Bright Society B.V.

Bestemming liquidatiesaldo

Indien de stichting opgeheven wordt zal een batig liquidatiesaldo worden besteed ten behoeve van een ANBI met soortgelijke doelstelling. Dit is ook beschreven in artikel 14 van de statuten.

Afsluitend

Het bovenstaande beleidsplan 2017-2018 is opgesteld door het bestuur van Stichting Bright Foundation:

Jorick van ‘t Oever (voorzitter)
Renate Boekhoven (penningmeester)
Martijn Schaafsma (secretaris)
Jeire Steinbuch (projectenmanager)